TRACTAMENTS ESPECIALS

Disfàgia

La disfàgia és un símptoma freqüent a la Malaltia de Parkinson i a altres patologies neurològiques que fa referència a trastorns de deglució.


Aquests trastorns poden dificultar la ingesta adequada d’aliments i líquids i per tant, provocar problemes de desnutrició i deshidratació. També poden produir que els aliments i líquids passin a pulmons i causar pneumònia per aspiració. Igualment poden comportar ennuegaments amb risc que el menjar bloquegi completament la via respiratòria.


Sovint els afectats no són conscients ni d’aquests problemes ni de les seves conseqüències.


Proposem una detecció, valoració i intervenció precoç dels trastorns de deglució per afavorir una deglució segura que eviti problemes respiratoris, i eficaç que faciliti en tot moment un bon estat de nutrició i hidratació.

EQUIP

Disfàgia

Logopèdia
Experta en Trastorns de Parla, Veu i Disfàgia.